עזרה Mobile Holder CR 116

background image

Nokia קיזחמ לש הלק היילתל ןקתה

CR-116/117-ו HH-20 םגדמ

ב

א

1

ג

ד

ה

3.0 הרודהמ

background image

3

4

5

א

ב

ג

ד

2

ה

ו

ז

background image

11

9

10

6

7

8

background image

תירבע

.תורומש תויוכזה לכ .

©

2009-2010 Nokia

Nokia Connecting People ,Nokia

Nokia Original Accessories למסו

םיירחסמ םינמיס וא םיירחסמ םינמיס םה

.Nokia Corporation לש םימושר

Nokia קיזחמ לש הלק היילתל ןקתה

היילת ןקתה אוה HH-20 םגדמ

ןופלטה קיזחמ תא רבחל ךל רשפאמה

,וא ,תימדקה השמשל םאותה דיינה

,ילנויצפוא קיבד חטשמ תועצמאב

.בכרה לש םינווחמה חולל

תנקתה ינפל הדיפקב הז ךירדמ ארק

.וב שומישהו רצומה

.םינטק םיקלח ליכהל יושע הז רצומ

לש די גשיהמ הלא םיקלח קחרה

.םינטק םידלי

תויללכ תוחיטב תוארוה

.םיימוקמה םיקוחה לכל תייצ

לועפתל תוישפוח ךידי תא דימת רומש

ךבל תמושת .הגיהנה ךלהמב בכרה

תשדקומ תויהל תבייח הגיהנ ךלהמב

.םיכרדב תוחיטבל הנושארבו שארב

תא וא היילתה ןקתה תא לעפה

הגיהנה יאנת םא דיינה ןופלטה קיזחמ

.תאז תושעל םירשפאמ

קיזחמ וא היילתה ןקתה תנקתה תעב

םיעירפמ אל םהש אדו ,דיינה ןופלטה

וא ,םימלבה וא יוגיהה תוכרעמל

תלעפהל תושמשמה תורחא תוכרעמל

וא )ריווא תוירכ ,המגודל( בכרה

.הגיהנה תעב הייארה הדשל םיעירפמ

הניא ריוואה תירכ תסירפש קודב

.יהשלכ הרוצב המוגפ וא המוסח