تعليمات Mobile Holder CR 116

background image

دنسمل مادختسلاا لهس تيبثتلا زاهج

لمحلا دنسمو Nokia HH-20 لمحلا

CR-116/117 ةرايسلاب

١

ـﻫ

3.0 رادصلإا

background image

ـﻫ

٢

٤

٣

٥

background image

٧

٦

٨

١١

١٠

٩

background image

ةيبرعلا

.ةظوفحم قوقحلا عيمج .

©

2009-2010 Nokia

Nokia Connecting Peopleو Nokia

Nokia Original Accessories راعشو